Iз книги"Iсторiя України"

Iз книги"Iсторiя України"
 
У березнi 1992 р. в Українi вiдкрито вiдновила свою дiяльнiсть ОУН(бандерiвцi).У
жовтнi того ж року вiдбувся установчий з'їзд Конгресу Українських
Нацiоналiстiв,який очолила голова проводу Закордоних частин ОУН Слава Стецько
(вдова Ярослава Стецька).
Наприкiнцi 1993 р. КУН налiчував близько 20 тис. членiв. Iдеологiя КУН ближча до
нацiоналної демократiї,нiж до традицiйного нацiоналiзму,але вiдрiзняється
категорiчним пiдкресленням прiорiтету Української нацiї та рiзкiшою
антиросiйською риторiкою.Програма КУН проголошує боротьбу за наповнення
Української держави нацiональним змiстом, соцiальну ринкову економiку,збереженя
ядерного статусу України до всесвiтнього роззброєння.
 
Водночас iз бандерiвцями в Україну прибув провiд закордоної
ОУН(мельникiвцiв),очолюваний колишнiм президентом УНР в eкзилi Миколою
Плав'юком.Незабаром було проведено Великий збiр ОУН,який заявив про вiдновлення
ОУН в Краї.
Частина старих членiв ОУН,колишнiх полiтв`язнiв,що жили в Українi,не пiдтримали
КУН,а проголосили створення партiї ОУН в Українi(зареєстрована Мiнюстом 17
лист.1993).Головний провiд органiзацiї очолив М.Сливка,його заступником став
колишнiй голова ДСУ Iван Кандиба.Полiтичний вплив ОУНвУ залишився незначним.
"Iсторiя України",Львiв, видавництво "Свiт" 1998.
 
KУН та програма партiї
 
Головна мета діяльностi Конґресу - боротися за побудову Української Самостійної
Соборної Держави, за зміцнення і розбудову її та створення передумови для
всебічного розвитку всіх творчих сил української нації. - Об'єднання зусиль
націоналістів для розвитку і координування українського націоналістичного руху.
- Ствердження духовних вартостей, чести та гідности вільної української людини -
господаря на своїй землі й у своїй державі.
 
У центрі світоглядових основ українського націоналізму лежить ідея нації. Лише
національна держава може забезпечити вільний розвиток усіх духовних і
матеріальних сил народу та визначити його гідне місце серед інших державних народів.
 
Націоналістична концепція суспільного ладу спирається на три єдності:
нації, родини та людини як ідеалу гармонійного суспільного розвитку.
 
Конгрес змагається:
• за побудову національної унітарної та правової держави;
• за встановлення системи народовладдя, побудованої на основі політичного плюралізму;
• за забезпечення всіма можливими засобами громадських прав;
• за забезпечення національним меншинам права вільного розвитку їхньої національно-культурної самобутності, при умові їх лояльного ставлення до Української Держави.
Конгрес:
• вважає, що економічна політика повинна бути спрямована на адекватне реальне економічне зростання;
• змагається, щоб Українська Держава сприяла розвиткові цілком автономних малих, середніх та великих підприємств, яким буде забезпечено рівні можливості вільної конкуренції на ринку;
• виступає за приватну власність кожного громадянина.
Військова доктрина України повинна виходити із позиції, що єдиною запорукою
спокою та стабільності в світі є концепція миру через встановлення міжнародних
стосунків на основі рівноправності. Усвідомлюючи визначну роль релігії в житті
української нації, а також те, що справжня українська культура завжди базувалася
на ідеалістичних засадах, необхідно подолати наслідки секуляризації культури.
Зовнішня політика:
• непорушність національно-державного суверенітету кожної країни міжнародного співтовариства;
• перебудова дотеперішніх міждержавних стосунків, які досі були продиктовані привілейованими інтересами сильніших і багатших країн світу, та створення нової міжнародної системни й відповідних структур, в центр яких лягла б засада рівноправності всіх суб'єктів-держав міжнародного права, менших та більших, потужніших та слабкіших, багатших та бідніших.
Скачать весь документРазмер файла
kniga.doc29.5 кб